خ...

خدایا دیگه نمیدونم چ کنم 

فقط میتونم این زندگی رو لعنت بفرستم دلمو لعنت کنم 

لعنت لعنت لعنت لعنت به این زندگی ک توش عاشق شدم

عشقی ک نبایس باشه 

کمک کن زودتر برسم به خواستم تا بیام پیشت 

/ 1 نظر / 2 بازدید

کاش دل گریه میکرد و همه صداشو میشنیدن اونوقت همه باورشون میشد چرا بعضیا از باضی کردن با دل آدما لذت میبرن [ناراحت][افسوس]