خیال

در چین زمانی مردی علاقه مند  به تصاویر اژدها بود ولباس ها واثاثیه ی منزلش

را همه با تصاویر اژدها مزین می کرد .علاقه شدید او به اژدها مورد توجه خدای اژدها 

قرار گرفت ،وروزی اژدهایی واقعی در برابر پنجره خانه ی آن مرد ظاهر ساخت!

گفته شده است که آن مرد از ترس جان داد. به نظر می رسد این مرد همواره کلمات بزرگ 

بر دهان جاری می ساخته اما هنگام مواجه با واقعیت جور دیگری عمل کرده است.

آیا واقعا او به اژدها علاقه مند بوده یا تصور میکرده یا .... 

 

زآرزوی حسی پرهیز کن

آرزو ایرا که یکی اژدهاست...

 

/ 0 نظر / 49 بازدید