مرا چون تا قیامت یار، این است... خراب و مست باشم کار ، این است