مرا چون تا قیامت یار، این است... خراب و مست باشم کار ، این است

» اگر کسی دلش برای ما تنگ شد ;-) :: ۱۳٩٢/۱/٧
» بپذیر :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» خیال :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» دلخوشی :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» لالایی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» 121 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» 122 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۱
» 120 :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» فراموش نکنیم! :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» نور خواهم خورد .. :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» ۱۳٩۱/۱٠/۳ :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» ای رستخیز ناگهان :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» چه در دل من...چه در سر تو ...من از تو رسیدم به باور تو :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» ۱۳٩۱/۸/٢٤ :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» ۱۳٩۱/۸/٢٤ :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» 112 :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» 111 :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» 110 :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» 109 :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» 108 :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» ۱۳٩۱/۸/٩ :: ۱۳٩۱/۸/٩
» ۱۳٩۱/۸/٤ :: ۱۳٩۱/۸/٤
» ۱۳٩۱/۸/۳ :: ۱۳٩۱/۸/۳
» ۱۳٩۱/٧/٩ :: ۱۳٩۱/٧/٩
» 103 :: ۱۳٩۱/٥/۱
» الیناسیون...اومانیسم ....مسخ ...گاو مش حسن ؟!! :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» 101 :: ۱۳٩۱/٤/۱٦
» 100 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» 99 :: ۱۳٩۱/٤/۱۳
» قلم! :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» Across Two Worlds :: ۱۳٩۱/۳/٢٩
» ! :: ۱۳٩۱/۳/٢٤
» برای آنان ک محبت کردن را خوب میدانند حتی مجازی :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» چون شیر به دریا و نهنگ اندر کوه :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» ;ha ldlvnl :: ۱۳٩۱/۳/۱٠
» ۱۳٩۱/۳/٥ :: ۱۳٩۱/۳/٥
» به نگاهم بنگر... که ز درد تو ....اشک در چشم ترم می لرزد :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» حرف دارمآ :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» عشقــــــــــــــــــــ :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» 88 :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» اسطوره :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» ک می داند :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» صدای فواره ها رو دوس دارم :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» 84 :: ۱۳٩۱/٢/۸
» :| :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» هرچ پیش آید... :: ۱۳٩۱/۱/٢٢
» فریاد در سکوت ...! :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» ۱۳٩۱/۱/٥ :: ۱۳٩۱/۱/٥
» آخرین پست سال :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٢
» عکسانه :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» همه میدونن :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٧
» زندگی :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» صورتک :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» عقل :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» گم گشته :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» حس نوشت :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» آرامشی کوتاه :) :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» ۱۳٩٠/۱۱/٧ :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» هوای تازه :: ۱۳٩٠/۱۱/٦
» دل چه بود :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» حاجی واشنگتن :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» زندگی (عکسانه) :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٩
» عکسانه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» We are so few things :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٢
» 61 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» عکسانه :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» شور :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» عکسانه :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» عکسانه :: ۱۳٩٠/٩/۱٤
» . :: ۱۳٩٠/٩/٧
» باران :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» صحنه هایی از یک ازدواج :: ۱۳٩٠/۸/٢۳
» رفتن :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» گاهی.... :: ۱۳٩٠/۸/٥
» ۱۳٩٠/۸/۱ :: ۱۳٩٠/۸/۱
» ۱۳٩٠/٧/٢۳ :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» 50 :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» آهنگ های خاطره انگیز :: ۱۳٩٠/٧/۱٥
» امید :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» زندگی :: ۱۳٩٠/٧/٤
» سرگرمی :: ۱۳٩٠/٧/۳
» خ... :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» ۱۳٩٠/٦/٢۸ :: ۱۳٩٠/٦/٢۸
» جمعه ها :: ۱۳٩٠/٦/٢٥
» آینه :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» پدر :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» سلام :: ۱۳٩٠/٦/۱٧
» ... :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» 13 :: ۱۳٩٠/٥/٢
» 12 :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» 11 :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» 10 :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» 9 :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» 8 :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» 7 :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» 6 :: ۱۳٩٠/٤/۱٥
» 5 :: ۱۳٩٠/٤/۸
» 4 :: ۱۳٩٠/٤/٢
» 3 :: ۱۳٩٠/۳/۳٠
» 2 :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» 1 :: ۱۳٩٠/۳/٢٤
» 25 :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» ... :: ۱۳٩٠/٢/٤
» جوناتان :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» دل و عقل و دین و... :: ۱۳٩٠/۱/٩
» ... :: ۱۳٩٠/۱/٩
» قوزک پا :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» This pain is just too real :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» بی سرو ته :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» اگر کوسه ها آدم بودند :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» دل ساده :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» منم ماهی سیاه کوچولو :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» حیرانم ! :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» غم :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» محک :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» مارتین لوتر کینگ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» ای از درت نرفته کس ناامید و غایب :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» ون گوگ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» ما لعبتکانیم! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» بدون شرح !! :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» کسی که مثل هیچکس نیست :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» عشق :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» ۱۳۸٩/٩/٢٥ :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» جاری شو :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» من از جهانی دگرم :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» نوش کن :: ۱۳۸٩/٩/۸